Kværnums kvenna

Bekken fra Sivesind driver kverna
Kverna lå ved Hunnselva

KVÆRNUMS KVENNA

KVÆRNUM lå under gårdene Sivesind og Heksum som hadde hvert sitt kvernbruk her. Sivesindkverna nevnes i et skinnbrev fra 1372. Midt på 1700-tallet omtales Hegsum sag og Hegsum kvernum. Dette var flomkverner som ble drevet av bekken fra Sivesind. Etter hvert ble jorda ryddet omkring og gården tok navnet KVÆRNUM. Ved det søndre kvernbruket lå det også et fargeri med vasshjuldrevet stampe. På 1800-tallet var det 2 møller i drift her. Virksomheten varte til 1910. Fallrettighetene ble solgt til TKE i 1913.

I 1994 begynte Ole Tollefsrud og Finn Rune Stabell å sysle med tanken om å rekonstruere ei bekkekvern her slik en tenkte seg den måtte ha sett ut. Etter 7 år og utallige dugnadstimer, med 14 personer, sto kverna ferdig i 2001. I kulturminneåret 1997 ble kverna erklært som V-Toten kommunes kulturminne. Fra 2001 ble det tatt imot flere skoleklasser for å demonstrere maling av korn på gamlemåten. Etter hvert forfalt kverna. I 2015 og 2016 tok Åsen Miljølag tak og fikk restaurert den til gjenåpning i sept 2017. Hunnselvas venner har hatt dugnader her sommeren 2021.