Miljøvern

På slutten av 80 tallet ble det mye oppmerksomhet på forurensninga i Hunnselva  -  en NIVA rapport fra 1989 frikjente RA.

Kort oppsummert

  • I Raufoss industripark har det vært industriell aktivitet og produksjon siden oppstart av Rødfos Patronfabrikk i 1896. Den industrielle aktiviteten i mer enn 100 år satt sine spor, og som følge av denne virksomheten finnes det forurensninger i grunnen ved en rekke områder der det tidligere har vært industriell aktivitet.
  • Staten har som tidligere eier, utstedt «Statlig miljøansvar på Raufoss» - Stortingsproposisjon nr. 40. Statsgarantien, som det blir kalt, gjorde at det fra ca. 2003 kunne gjennomføres omfattende undersøkelses-programmer og oppryddingstiltak for å redusere forurensingen i grunnen og utslipp til Hunnselva.
  • Statsgarantien gir mulighet for at overvåkingen vedrørende utlekking fra den historisk forurensningen og de tiltak som evt. må gjennomføres, kan søkes dekt av staten.
  • Siste vedtaket i revidert nasjonalt statsbudsjettet i 2017 - statsgarantiens beløp er utvidet til 168 Mill. Det er pr 2020 brukt ca. 140 Mill.
  • Opprinnelig vedtak i 2003 da statsgarantien ble vedtatt, var 50 Mill.
  • Raufoss Industripark har pr. 2022 fortsatt jevnlige overvåkingsprogrammer av vann, bunndyr og sedimenter for å sikre at verken den historiske forurensing eller parkens leietakere i dag, forurenser på en slik måte at Hunnselva påvirkes negativt.
OA 8/7-1988
OA 8/7-1988